Skip to content ↓

Deklaracja dostępności

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak widocznego fokusa na elementach strony poza górnym menu zakładek oraz stopką.
 • Serwis nie posiada prawidłowej struktury nagłówków.
 • W serwisie występują elementy o zbyt niskim współczynniku kontrastu.
 • Niejednolite wizualne formatowanie list rozwijanych.
 • W serwisie występuje menu kafelków nie ujęte w listę. Konstrukcja kafelka powoduje wielokrotne powtarzanie przez czytnik ekranu tej samej informacji "jąkanie".
 • W serwisie występują elementy informacyjne zbudowane z zakładek, które automatycznie przełączają treść po fokusowaniu. Treść w tych elementach jest całkowicie niedostępna z klawiatury.
 • Zastosowanie prymitywnego formatowania do wizualnego ułożenia informacji w formie tabeli.
 • W serwisie występuje wiele linków z identycznie określonym celem, które prowadzą w różne miejsca.
 • Brak wyszukiwarki oraz mapy serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-11.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr inż. Paulina Pietrzak, pomoc-it@agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 617 55 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
  W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
  Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
  E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
  Telefon: +48 12 617-46-30
 • Stopka