Skip to content ↓

O nas

 • Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) powstało z przekształcenia Uczelnianego Centrum Informatyki, które funkcjonowało w AGH od 1979 r. Zmiana nazwy, struktury oraz roli nastąpiła 01.08.2020 r. decyzją JM Rektora AGH i wynikała z potrzeby dostosowania jednostki do aktualnych potrzeb Uczelni.
 • W wyniku reorganizacji jednostek AGH z obszaru IT od 31.03.2023 r. CRI jest jednostką pomocniczą, należącą do grupy centrów administracyjnych w administracji centralnej w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego AGH, wchodzącą w skład Sektora IT.
 • Działalnością CRI kieruje Dyrektor, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. IT.
 • Wewnętrzną strukturę CRI określa Dyrektor ds. IT w zależności od okoliczności i potrzeb. Struktura CRI podlega zatwierdzeniu przez Rektora w zakresie powoływania wewnętrznych jednostek zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.
 1. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie CRI, we wszystkich aspektach jego działalności. Do głównych zadań Dyrektora należy:
  • zarządzanie CRI jako jednostką organizacyjna AGH, na zasadach określonych prawem w tym prawem wewnętrznym AGH, z uwzględnieniem upoważnienia udzielonego przez Rektora,
  • tworzenie planów realizacji zadań CRI,
  • organizacja bieżącej działalności CRI oraz zarządzanie pracownikami i zasobami materialnymi przypisanymi do CRI,
  • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacja zadań CRI, monitorowanie osiągania podstawowych celów,
  • przedstawianie Dyrektorowi ds. IT rocznych sprawozdań z działalności CRI,
  • pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w rozumieniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Dyrektor CRI w szczególności:
  • jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w CRI,
  • składa do Dyrektora ds. IT wnioski w sprawach zatrudnienia i zmian warunków umów podległych pracowników,
  • jest dysponentem środków finansowych przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym AGH na realizacje zadań CRI, w zakresie określonym pełnomocnictwem Rektora,
  • odpowiada za organizacje funkcjonowania jednostki zgodnie z zasadami określonymi w prawie w tym w szczególności w Statucie, uchwałach Senatu i zarządzeniach Rektora,
  • odpowiada za przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego CRI i jego wykonanie,
  • planuje i nadzoruje racjonalne wykorzystanie zasobów lokalowych CRI,
  • sprawuje nadzór nad terminowa realizacja ustaleń, decyzji i obowiązującej sprawozdawczości.
 • planowanie rozwoju i wsparcie eksploatacji systemów obsługujących serwisy informacyjne AGH
 • utrzymanie i rozwój środowiska informatycznego Uczelni składającego się z infrastruktury serwerowej i sieciowej wraz z rozwiązaniami programowymi
 • współdziałanie z Pionem Kanclerza w zakresie wprowadzania do planu inwestycyjnego Uczelni zadań z zakresu IT oraz udziału w ich realizacji
 • określanie wytycznych i tworzenie zasad, rozwoju i eksploatacji infrastruktury IT w jednostkach organizacyjnych
 • utrzymywanie kluczowych dla Uczelni systemów informatycznych i informacyjnych (w tym systemy przetwarzające dane osobowe) oraz administrowanie centralną infrastrukturą informatyczną zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji AGH
 • pełnienie roli doradczej, szkoleniowej, opieki technicznej, usług magazynowania danych
 • opracowanie zasad dostępu i korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej
 • opiniowanie nabywania przez jednostki oprogramowania służącego dla ich działalności
 • wspomaganie jednostek organizacyjnych Uczelni w utrzymaniu i doskonaleniu infrastruktury
 • świadczenie usług serwisu technicznego oprogramowania i sprzętu dla wszystkich jednostek organizacyjnych, na zasadach rozliczeń wewnętrznych pomiędzy jednostkami, świadczenie innych usług z obszaru IT

Stopka